Pravne informacije

1. PRAVNE INFORMACIJE WWW.PEUGEOT.HR

UVOD

 

P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , Zagreb, Buzin, Bani 75
Osnovan  rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-99/95, MBS 080269360
Temeljni kapital  5.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Gordana Brlek  i Heinz Schneiter


Žiro računi: HR452484008-1100469292 kod Raiffeisenbank Austria d.d . Zagreb
HR602330003-1100205215 kod Societe Generale – Splitska banka d.d.,Split


 

 

Internet stranice www.peugeot.hr namijenjene su upravo vama, kako biste se približili Marci Peugeot, njenim proizvodima i uslugama.

Vaš pristup i korištenje Internet stranica PEUGEOT ovise o Vašem prihvacanju dolje naznacenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznacenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Suglasni ste i prihvacate da P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , nece biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznacenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica PEUGEOT pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Sve informacije dostupne na ovim stranicama iskljucivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trecima bez prethodnog pisanog dopuštenja P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj stranica smatra se intelektualnim vlasništvom P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. -a, i kao takav je zašticen zakonima koji su trenutno na snazi.

Reprodukcija ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se iskljucivo za strogo osobnu upotrebu, iskljucujuci bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomicna ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, razlicitih radova ili modela vozila koji ih cine, bez prethodnog dopuštenja P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. -a, bilo zlonamjerna ili slucajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlaci krivicnu i materijalnu odgovornost, te ce P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. takvog pocinitelja krivicno i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica www.peugeot.hr, pojedinacnih elemenata web stranica PEUGEOT-a, dizajna logotipa PEUGEOT bez izricitog pisanog odobrenjaP AUTOMOBIL IMPORT d.o.o.

Ime marke PEUGEOT, logo PEUGEOT, imena vozila korištena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i proizvodi i usluge zašticeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. -a, smatrat ce se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

3. LOZINKE I PRISTUP

Prilikom registracije na www.peugeot.hr sami odabirete korisnicko ime i lozinku. U potpunosti ste odgovorni za cuvanje povjerljivosti vaše lozinke i korisnickog imena, te za sve radnje izvršene pod vašim imenom.

4. PREDSTAVLJANJE PROIZVODA I USLUGA

Informacije koje P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tocnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Medutim, niti P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , kao niti PEUGEOT koncesionari ne jamce za tocnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.

Karakteristike vozila predstavljene na web stranicama PEUGEOT odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja web stranica.

Naznacene cijene odgovaraju trenutnom cjeniku marke PEUGEOT. Za tocne cijene molimo obratite se vašem Peugeot koncesionaru.

P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehnicke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajuci u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene PEUGEOT, njeni clanovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje znacajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da necete PEUGEOT smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih ocekivanja u svezi s tim.

5. OSOBNI I JAVNI PODACI

Vecinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava nacin prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje cete nam dati smatrat ce se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga PEUGEOT, naše podružnice, te clanovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a ticu se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.

Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. nece odati podatke koje bi trecim stranama mogle omoguciti Vašu identifikaciju, osim u slucaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajuci formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znace da se slažete da ti podaci udu u bazu podataka P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama PEUGEOT.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. . Povjeravanjem svojih osobnih podataka društvu P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , na ovim Internet stranicama ni na koji se nacin i ni u kom slucaju ne odricete svojih prava zajamcenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netocni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (cl. 20. navedenog Zakona).

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , Bani 75, HR-10000, Zagreb, Hrvatska, možete iskoristiti sljedece prava:

- Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;

- Ažurirati dane osobne podatke;

- Uskratiti odobrenje za daljnju držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;

Djelomicno ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja PEUGEOT-a, podružnica ili djelatnika prodajne mreže.

6. IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Suglasni ste i prihvacate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , Bani 75, Zagreb, Hrvatska, kao i koncesionara i clanova PEUGEOT komercijalne mreže.

Podaci i dane informacije biti ce pohranjeni u bazi podataka PEUGEOT društva P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. te ce se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da nece priopciti takve podatke trecim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omoguciti trecim osobama da ih iskoriste.

Suglasni ste i prihvacate da ce se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti iskljucivo od strane društva P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , koncesionara i clanova PEUGEOT komercijalne mreže, u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama u kod ovlaštenih PEUGEOT koncesionara, izrade statistickih i analitickih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se nece koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvacate da društvo P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o., kao i koncesionari i clanovi PEUGEOT komercijalne mreže mogu publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statistickim, analitickim ili slicnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit ce prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju "takav kakav jest" bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. ne jamci da ce ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da nece sadržavati greške ili viruse ili da ce na njoj objavljeni podaci biti tocni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , njene podružnice ili clanovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštecenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj PEUGEOT web stranica nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehnicke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o., njenih podružnica ili clanova njene prodajne mreže. Moguce su pogreške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ogranicenjima. Morate voditi racuna o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašcuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predvidenih ogranicenja, P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. nece odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (ukljucujuci, ali ne iskljucivo, izravnu ili neizravnu, slucajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogucnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili neceg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

8. AŽURIRANJE OPĆIH UVJETA

P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija opčih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link Pravne informacije, koja se nalazi na dnu web stranice.